Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Actief Burgerschap HD

130319-lvdv-actiefburgerschap 14Ongeveer 35 bestuurders waren vanavond op uitnodiging van de initiatiefgroep Actief Burgerschap (voorheen IDOP) naar het Cultureel Centrum in Dinther gekomen om te praten over de toekomst van de accommodaties voor verenigingen en de betrokkenheid van vrijwilligers voor Heeswijk en Dinther. Miek van Dongen en Ben van Essen waren deze avond als deskundigen aanwezig om de avond te sturen. 

 

Na het welkomstwoord door Jan van den Broek van Actief Burgerschap opende Miek van Dongen van Bureau Zet de avond inhoudelijk om de gezamenlijke doelstelling van de avond neer te zetten: Hoe houden we afstemming en samenwerking tussen verenigingen en vrijwilligers succesvol in een sterk veranderende omgeving?

Hierna gaf Ben van Essen, deskundige uit de provincie Limburg voor demografische ontwikkelingen (bevolkingskrimp) en burgerparticipatie, een presentatie over de sociale veranderingen in Nederland in het algemeen en Bernheze in het bijzonder. 
De belangrijkste maatschappelijke verandering is de demografische ontwikkeling. Zo zorgen vergrijzing voor hogere zorgkosten, is er sprake van vergroening en zorgt de economische crisis voor minder subsidies. De toenemende individualisering zorgt voor een gebrek aan samenwerking, waar minder verenigingen en minder vrijwilligers beschikbaar zijn. 
Ook voor Bernheze zijn deze cijfers zichtbaar, waarin 1996 nog 408 geboorten waren zijn er in 2012 nog maar 267. Dit treft alle verenigingen in ons dorp. Vanaf 2020 is er ook in Bernheze krimp te verwachten.

De tweede belangrijke verandering is dat overheid steeds meer terugtreedt en er meer burgerkracht nodig is. Er is sprake van een verschaling van de fysieke omgeving (harde krimp) en uitholling van de sociale infrastructuur (zachte krimp). Dit heeft sluiting van accommodaties, scholen, kerken en kantoren tot gevolg. Er is onvoldoende personeel in de zorg, er zal anders gebouwd moeten gaan worden. Dit alles zorgt voor een verminderd verdienvermogen van gemeenten. Volgens van Essen nodigt dit gemeenten uit tot nieuwe organisatievormen bv coöperaties, nieuwe financieringsvormen b.v. WMO en geeft ruimte aan nieuwe ondersteuners, zoals ideëenmakelaars. Commissaris van de Koningin van de Donk schetst het beeld met de volgende quote: "De toekomst zijn we zelf: de kracht van de lokale gemeenschap is de toekomst waarop ons land rust".

Na deze introducties gingen alle aanwezigen uit elkaar in zes groepen en bespraken met elkaar waar behoeften liggen voor de toekomst, wie daarvoor zullen gaan zorgen en wat we daarvoor nodig hebben.
Aan het einde van de avond werden de rijke opbrengsten met elkaar gedeeld. Centraal daarin stond dat er belangrijke kansen liggen om met elkaar in een gebouw te zitten en gebruik te maken van elkaars functies en ruimtes. Iedere groep had alles op een grote flap genoteerd, wat door de werkgroep wordt meegenomen voor het vervolg.

Tot slot schetste Miek van Dongen (van Bureau Zet) hoe het na deze avond verder gaat. Het doel is om vrijwilligers te behouden en extra vrijwilligers te werven. Deze startbijeenkomst was een eerste aftrap. De opbrengsten van vanavond worden nog verder aangevuld middels losse afspraken met betrokken verenigingen om het huidige aanbod en de behoefte aan toekomstig aanbod in beeld te brengen. 
Op 11 juni is er een nieuwe bijeenkomst en zullen nog meer verenigingen en clubs worden uitgenodigd om mee te praten over een gezamenlijke visie voor een divers aanbod voor Heeswijk. Tegen de zomervakantie zal dit dan moeten leiden tot een plan van aanpak, waar we na de zomer mee aan de slag kunnen. 

Op korte termijn zal er een vragenlijst naar alle betrokken partijen in HaDee worden gestuurd om de beginsituatie verder in beeld te brengen. Er zal voor de ordening van alle accommodaties gewerkt worden met vijf gebieden: Bernegebied, Servaesgebied (incl Zaert), Willibrordgebied, Abdijgebied e.o. en overige locaties.
Ondertussen is er al een actieve werkgroep die zich de komende periode met de verder plan ontwikkeling zal gaan bezighouden. 

Jan van den Broek sloot tegen 22.00 uur de zeer zinvolle avond af. 

Tekst en foto's: Lambert van der Ven