Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Actief Burgerschap HD

ActiefBurgerschapDezer dagen is vanuit de stg Actief Burgerschap HD onderstaand bericht gestuurd naar de nieuwe raadsleden van Bernheze en naar de teams die onderhandelen over samenwerking en over het programma. In dat stuk wordt een aantal prioriteiten benoemd betreffende Heeswijk-Dinther en concrete  voorstellen gedaan.

Geprobeerd is om zoveel mogelijk maatregelen te benoemen die voor veel mensen in HD belangrijk zijn en die bij voorkeur niet al teveel kosten.

Sterke en zwakke kanten van ons dorp HD

Sterk:  zeer vitaal sociaal en cultureel leven, Gymnasium, Abdij, Kersouwe, en veel meer. Prachtige monumenten, mooie natuur. Ligt gunstig op 5 tot 20 autominuten van Veghel, Den Bosch, Eindhoven
Zwak: Vergrijzing en al drie jaar krimp (2013:  -/- 107). Weinig nieuwbouw. Woningvoorraad omvat veel groot&duur en weinig starteraanbod. HD centrum is lege vlakte en niet vitaal. Veel zwaar en doorgaand verkeer dwars door HD

Prioriteiten in trefwoorden:

  •          Centrum na bouw supermarkt verder (her)inrichten en tot leven brengen.
  •          Woningaanbod en -prijs voor jongeren verbeteren; Voor senioren goede combinatie van wonen en zorg.
  •           Zo snel mogelijk ontsluitingsweg open, zwaar verkeer omleiden en verkeer in dorpsmidden vertragen.
  •          Samenwerking tussen bewoners (o.a. de Stichting Actief Burgerschap) en de gemeente.   Streven naar “low budget” oplossingen.  Soepel met regels.

Onze prioriteiten nader uitgewerkt en toegelicht:

Centrum:  Bouw COOP start na zomer. Geld is toegezegd voor maken van ontwerp van vernieuwd Plein 1969.  Wensen: 

Bouw COOP:  bouw op COOP maximaal aantal appartementen (16-18), waarbij veel betaalbare starterwoningen. Jongeren binden is topprioriteit. Centrum als aantrekkelijke locatie voor jongeren wordt door (jonge) bewoners extra vitaal. Gegeven de bouw van COOP is toevoegen van extra appartementen relatief goedkoop. Grijp deze kans!

Ontwerpteam  Plein:  Er komt een gemeentelijk ontwerpteam. In HD zijn 10-15 ondernemers, investeerders en burgers geïnteresseerd om mee te praten over de pleininrichting met dit team. Mogelijk leidt dit tot zakelijke samenwerking bij realisatie van de plannen. Wens: in beginfase een overlegbijeenkomst tussen het ontwerpteam en genoemde belangstellenden.

Realisatie van het pleinontwerp: Het probleem is financiering van de daadwerkelijke uitvoering. Onze ambitie is:  In één keer door met fase II bij en na bouw COOP en na herinrichting diverse winkels. Het plein renoveren (mag ook wel na 45 jaar!!) en inrichten tot een iets intiemer, uitnodigend en gezellig leefplein. Ondernemers en burgers willen bijdragen, meewerken. Samen betaalbare oplossingen zoeken. Maar het plein weer jaren onaf laten is geen optie!  

Centrum/verkeer:  De komende jaren is er (ver)bouw van twee supermarkten en hopelijk renovatie van Plein 1969. Al die bouw biedt ook kansen relatief goedkoop wegen aan te passen. Jumbo en COOP vormen een soort “halter” met het centrum ertussen. Er komt ruime parkeergelegenheid achter beide supermarkten. De St. Servatiusstraat biedt aan/afvoer maar doorsnijdt dit gebied ook, onder meer met erg veel vrachtverkeer. Vertragen en ontmoedigen van doorgaand (vracht)verkeer is voor het centrum maar ook voor het hele dorp van groot belang! Denk ook aan veiligheid!  We weten dat écht vertragen (“auto te gast”) pas kan, als er een alternatieve route is. Maar als nu wordt gewerkt, kunnen sommige verbeteringen al worden uitgevoerd of voorbereid. Concreet uitgewerkt:  

Voorrang voor aanleg vd ontsluitingsweg en aansluiten op N279. Onze wens: De gemeente dringt sterk aan bij de provincie op SNEL realiseren vd weg EN van de aansluiting. Pas als de ontsluitingsweg operationeel is, kan in HD het verkeer echt worden aangepakt.

Inplannen en stapsgewijs realiseren van vertraagd verkeer in het hele centrale deel van HD. De St. Servatiusstraat vanaf  Raadhuisplein tot en met de Hoofdstraat tot kruising Abdijstraat moet effectief worden vertraagd. Centrale stukje tussen Jumbo en Raadhuisplaza  STERK vertragen. Voor die maatregelen zijn geen nieuwe tellingen nodig!  Realiseren is mogelijk, is wenselijk en is niet duur. Inplannen en deels realiseren kan nu al.  Afronding na opening van de ontsluitingsweg.

Bevorder alle initiatieven waarbij vrachtverkeer door het centrum en door de Abdijstraat afneemt.  Vrachtverkeer (telling: 225 zware vrachtwagens alleen al door de Abdijstraat per dag) is heel belastend voor HD. Enkele bedrijven willen wel verplaatsen. Soms zijn regels het probleem. Gemeente en burgers kunnen de bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Actief beleid vd gemeente is gewenst! NB Aandacht voor sluipverkeer via ontsluitingsweg.

Wonen, bouwen, meer jongeren, wonen&zorg voor ouderen  

(1) Stand van zaken in HD  De krimp, de vergrijzing, het vertrek van vele jongeren die in HD wilden blijven maar geen woning vonden. De specifieke behoeften van ouderen m.b.t. wonen en zorg. Bij dat alles de stagnerende woningmarkt en de terugtredende overheid. Dit wordt een grote uitdaging!  

HD heeft al jaren sterk ingezet op zelf aanpakken, veel vrijwilligers en onderling samenwerken.  En minder in dure gebouwen en voorzieningen. Nu heeft bijvoorbeeld CC Servaes lage vaste lasten,  goede, goedkope voorzieningen, en een sterke betrokkenheid van zowel vrijwilligers als gebruikers.

Ook wordt door diverse werkgroepen, meestal in overleg met de gemeente, gewerkt aan praktische oplossingen. Zoals de werkgroepen “verkeer” en  “bouwen” En “accommodaties en vrijwilligers”, die samen met bureau ZET en met subsidie, heden en toekomst voor HD in kaart heeft gebracht. Daaruit is de groep (stichting i.o.) “zorg en participatie” ontstaan waarin vrijwilligers en professionals samenwerken. Er gebeurt al veel (dagbesteding, vervoersservice, eten,…) en de plannen gaan veel verder. De gemeente heeft hieraan zeker veel bijgedragen. Het genoemde ZET onderzoek heeft ook vastgesteld dat er veel accommodaties zijn, maar ook versnippering en daardoor onnodige kosten. En dat door de vergrijzing snel een tekort aan vrijwilligers dreigt te ontstaan.

 

(2) Wat moet er worden aangepakt en waar kan de gemeente helpen?  Pasklare oplossingen zijn er niet. Door het college is toegezegd (bij monde van wethouder v.d. Pas, ook in BD), dat de krimp van HD onderzocht gaat worden. Zeker nuttig!  Hierboven is al genoemd de wens om op de nieuwe COOP het maximum aantal appartementen te plaatsen, zó dat ze voor jongeren aantrekkelijk zijn.  In de toekomst heeft zorg alles te maken met (thuis) wonen. Wensen naar de gemeente daarvoor zijn: soepelheid met regels, zoals de regels om grote panden te splitsen, bv in beneden (senioren) en boven (starters) of in senioren- en mantelzorgwoning. Overigens zijn de regels van bouwbesluit en provincie soms lastiger dan die vd gemeente. Maar participatie en zelfzorg vragen óók om soepele regels. Verder: Druk de grondprijs!  En:  faciliteer de financiering van kleine en grotere projecten met maatschappelijk belang. Misschien een fonds? Niet betálen, maar wél betaalbaar maken… 

Zorg komt naar de gemeente met alle gevolgen voor de gemeente zelf en de inwoners.  De enige goede oplossing is participatie en samenwerking. In HD zijn we hard aan het werk.  Bijdrage gemeente gewenst via ondersteuning van projecten. Werk mee aan afstemming (ingang) voor lokale zorgprojecten bij overheid en bij professionele zorgaanbieders. Een vraag om bv huishoudelijke hulp moet in samenwerking en liefst lokaal opgelost kunnen worden. In HD werken we aan een digitaal dorpsplein, samen met de HD-stichting “Dorpsnieuws” (HaDeejer Magazine,  www.hadeejer.nl). Ondersteuning hiervan door de gemeente is belangrijk. Er wordt ook gewerkt aan een soort zorgloket.  Dat is misschien te combineren met het gemeentelijk servicepunt dat er in HD al is!?  Mensen die tijdelijk geen werk hebben, geef ze meer ruimte voor vrijwilligerswerk.

Er is veel te doen….

Wij willen dit stuk of onderdelen ervan, graag nader toelichten en bespreken.

Wij wensen jullie veel succes, en graag tot binnenkort! 

Mede namens veel burgers en werkgroepen uit actief HD,

Stg Actief Burgerschap HD,    

Contactpersoon:  Antoon Verhaak (secretaris). 

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.